Sóraktár Kft. Síkosság mentesítő anyagok kereskedelme és árusítása cégeknek, vállalkozásoknak és magánszemélyek számára. Útszóró só forgalmazás az ország egész területén!
   Sótermékek és a téli útszórás specialistája
 
 
 

1. Bevezető rendelkezések

A SÓRAKTÁR Kft. (székhely: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 54/b. cégjegyzékszám: 01-09-970063, a továbbiakban: Társaság) számára kiemelt fontosságú cél a www.soraktar.hu ajánlatkérő oldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói, a Honlapot használó, illetve a Honlapon keresztül üzenetet küldő, információt kérő, megrendelést leadó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Megrendelő) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme és a Felhasználó információs önrendelkezési jogának, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelésének biztosítása.

Az Adatkezelési Tájékoztató kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével történt:

- 2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ek.tv)
- az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv)
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul a személyes adatai rögzítéséhez, kezeléséhez.

 

2. A kezelt személyes adatok köre

A Társaság csak olyan személyes adatot ( üzenet küldő nevét/cégnevét, email címét és telefonszámát) rögzít és kezel, amelyet a Felhasználó -a Honlapon történő érdeklődés/megrendelés által- önkéntesen bocsájt a Társaság rendelkezésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatása és használata során a Honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan eltárol. Ezen adatokból csak a Honlap látogatottságára, illetve a Honlap eléréséhez használt számítógépre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.

 

3. Adatkezelő személye

A Felhasználó adatainak kezeléséről és az adatkezelés jogszerűségéről a Társaság gondoskodik.

 

4. Az adatkezelés célja

A felhasználó által megadott adatokat a Társaság kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást nyújtson a Felhasználók részére az alábbi területeken:

- a Honlapon feltett kérdésekre történő válaszadáshoz, szükség szerint a későbbiekben annak pontosításához
- a Honlap tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
- a Honlap további optimalizálásához, hogy azt a Felhasználók igényeire tudja szabni.

Társaság a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó általi üzenetküldés, ajánlatkérés.
A Honlapon elhelyezett üzenetküldő mezőben a Társaság lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére a Honlappal vagy annak tartalmával, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Az üzenetküldés során Felhasználónak meg kell adnia a nevét, telefonszámát és email címét.

Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

 

6. Az adatok biztonsága

A Társaság a személyes adatokat szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel kezeli. A személyes adatokat a Társaság védett szerveren őrzi és minden szükséges, illetve tőle elvárható óv intézkedést megtesz az adatok védelme, -tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása- érdekében.

 

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatrögzítést és kezelést a Társaság ügyvezetője végzi. A személyes adatokhoz fenti személyen kívül más nem férhet hozzá, köteles az általa megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatja fel.

A Társaság adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy amennyiben a Felhasználó ehhez igazolható módon hozzájárult.

A Honlap üzemeltetését kizárólag a Társaság látja el, az Infotv. fogalom-meghatározása alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatást nem vesz harmadik személytől igénybe.

 

8. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.
A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Társaság addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él.

 

9. Az érintett személy jogai, jogorvoslat

Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő (ügyvezető) elérhetőségein, vagy a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel.
A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat. Valamennyi érintett ajánlatkérő/üzenetküldő, aki úgy véli, hogy a Társaság adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat.

 

10. Záró rendelkezések

A Társaság a jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. A Honlapon a mindenkor érvényes Adatkezelési Tájékoztatót a Társaság közzé teszi.

Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Honlapot, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései merülnek fel a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon a Társasághoz email útján a soraktar@gmail.com email címen.

Budapest, 2018. május 07.

 

SÓRAKTÁR Kft.
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 54/b.


Telefon: +36-20-9-864-830
Email: soraktar@gmail.com
Web: www.soraktar.hu


 

Méta Centrum 27. raktár
1194 Budapest, Méta u. 31.
Telefon: +36-20 9864-830
+36-70 2022-101
Fax: +36-1 295-1391
soraktar@gmail.com
www.soraktar.hu

 
Sótermékek és a téli útszórás specialistája
Cégünk | Termékek | Ajánlat kérés | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Tudta?

Síkosságmentesítő anyagok kereskedelme és árusítása cégeknek, vállalkozások számára. Útszóró só forgalmazás az ország egész területén! Útszóró só - útsó - só - só vétel - környezetbarát síkosságmentesítők - síkosságmentesítés - só eladás - síkosság mentesítő anyagok - téli csúszásgátló és jégoldó anyagok kereskedelme - útkáli - zeolit - járda só - járda jégoldás - járdasó - tablettázott só - étkezési só - vákuumsó - vákum só - sajtolt só - szelénes só - vízlágyítás - vízregenerálás útszóró só ára - útszóró só akció - kalcium-klorid - útszóró zeolit - környezetbarát só - útszóró só rendelés - kalciumklorid - útszóró anyagok.